algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:
1. “HET KUNSTWERK”: HET WERK DAT NADER IS AANGEDUID IN DE VERKOOPBON.
2. “DE KUNSTENAAR”: DE MAKER VAN HET KUNSTWERK.

3. “BASTIAAN VAN AMSTEL ART”: DE ONDERNEMING DIE KUNSTWERKEN VAN DE KUNSTERNAAR TEN VERKOOP AANBIEDT VIA WEBSITE WWW.BASTIAANVANAMSTEL.COM EXPOSITIES EN ANDERE GELEGENHEDEN.
4. “DE KOPER”: DE (RECHTS)PERSOON DIE HET KUNSTWERK VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART KOOPT.
5. ASPIRANT-KOPERS WORDEN TEVENS ALS “KOPER” BESCHOUWD.
6. “DE KOOPOVEREENKOMST”: DE OVEREENKOMST, WAARVAN DE details ZIJN WEERGEGEVEN IN DE VERKOOPBON, WAARBIJ DE KOPER VAN OF VIA BASTIAAN VAN AMSTEL ART HET KUNSTWERK KOOPT.
7. “DE EXPOSITIE”: DE GELEGENHEID WAARBIJ HET KUNSTWERK GETOOND WORDT OF ZAL WORDEN.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENKOMSTEN, OPDRACHTEN, AANBIEDINGEN EN OFFERTES, AANGEBODEN DOOR OF GESLOTEN MET BASTIAAN VAN AMSTEL ART. VAN DEZE VOORWAARDEN KAN ALLEEN BIJ UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WORDEN AFGEWEKEN.

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST
EEN KOOPOVEREENKOMST TUSSEN BASTIAAN VAN AMSTEL ART EN DE KOPER KOMT TOT STAND DOOR AANVAARDING VAN HET AANBOD VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART DOOR DE KOPER.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN / KOSTEN
1. TENZIJ ANDERS VERMELD OF OVEREENGEKOMEN ZIJN ALLE DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART GENOEMDE PRIJZEN INCLUSIEF BTW EN ANDERE OVERHEIDSHEFFINGEN.
2. KOSTEN VAN VERZENDING, IN- EN UITVOERRECHTEN, KOSTEN VAN VERPAKKING EN VERZEKERING KOMEN TEN LASTE VAN DE KOPER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN.
3. EEN WETTELIJKE VERHOGING OF VERLAGING VAN DE BTW OF ANDERE OVERHEIDSHEFFING KAN STEEDS IN DE PRIJS WORDEN DOORBEREKEND.

 

ARTIKEL 5 – LEVERING
1. HET KUNSTWERK WORDT GELEVERD BINNEN 1 MAAND NA AFLOOP VAN DE EXPOSITIE, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN. INDIEN HET KUNSTWERK ZICH IN VOORRAAD BEVINDT EN NIET WORDT OF ZAL WORDEN GEËXPOSEERD, KAN LEVERING EERDER PLAATSVINDEN.
2. DE KOPER IS DE VOLLEDIGE KOOPPRIJS BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. DE LEVERINGSTERMIJN VAN ARTIKEL 1 VAN DIT ARTIKEL GAAT NIET EERDER IN DAN NADAT DE BETALING DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART GEHEEL IS ONTVANGEN OP DE DOOR HAAR IN DE VERKOOPBON AANGEGEVEN WIJZE.
3. LEVERINGSTERMIJNEN ZIJN NIMMER TE BESCHOUWEN ALS FATALE TERMIJNEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.
4. LEVERING VAN HET KUNSTWERK GESCHIEDT DOORDAT DE KOPER HET KUNSTWERK OPHAALT OF MEENEEMT VAN EEN DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART AANGEGEVEN ADRES. OP DE KOPER RUST EEN AFNAMEPLICHT. LEVERING GESCHIEDT OOK DOORDAT BASTIAAN VAN AMSTEL ART HET KUNSTWERK IN HET KADER VAN DE KOOPOVEREENKOMST AAN EEN VERVOERDER TEN VERVOER AANBIEDT.

5. GELEVERDE KUNSTWERKEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN OF GERUILD.
6. HET RISICO VAN VERLIES, VERNIETIGING EN/OF BESCHADIGING VAN HET KUNSTWERK GAAT OP DE KOPER OVER OP HET MOMENT VAN LEVERING. DEZELFDE RISICO-OVERGANG VINDT PLAATS OP HET MOMENT DAT BASTIAAN VAN AMSTEL ART HET KUNSTWERK VOOR LEVERING GEREED HEEFT EN DE KOPER HET KUNSTWERK NIET OP HET AFGESPROKEN MOMENT VAN LEVERING AFHAALT OF MEENEEMT. BIJ NIET-AFNAME VAN DE KOPER KOMEN TEVENS ALLE DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART IN VERBAND MET DE AANBIEDING GEMAAKTE KOSTEN EN EVENTUELE VERDER GEMAAKTE KOSTEN VAN VERVOER, BEWARING, VERZEKERING EN OPSLAG VOOR REKENING VAN DE KOPER. DAARNAAST IS DE KOPER AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE DIE BASTIAAN VAN AMSTEL ART DOOR NIET-AFNAME LIJDT.
7. INDIEN HET KUNSTWERK IS GELEVERD, TERWIJL DE KOOPPRIJS NOG NIET VOLLEDIG ONTVANGEN IS, GAAT DE EIGENDOM VAN HET KUNSTWERK EERST OP DE KOPER OVER, WANNEER DEZE VOLLEDIG AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN, UIT HOOFDE VAN WELKE OVEREENKOMST MET BASTIAAN VAN AMSTEL ART DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN DE BETALING VAN RENTE EN KOSTEN ZOALS NADER IN DEZE VOORWAARDEN BEPAALD. DE KOPER WORDT GEACHT HET KUNSTWERK VOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART TE HOUDEN TOT DE VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN.
8. INDIEN DE KOPER VOORDAT DE VOLLEDIGE KOOPPRIJS VAN HET KUNSTWERK AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART IS BETAALD, HET KUNSTWERK GEHEEL OF GEDEELTELIJK AAN DERDEN VERPANDT OF IN EIGENDOM TRACHT OVER TE DRAGEN, IS DE KOPER EEN ONMIDDELLIJK OPEISBARE BOETE VERSCHULDIGD AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART TER GROOTTE VAN HET NOG NIET AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART BETAALDE DEEL VAN DE KOOPPRIJS, ONVERMINDERD HET RECHT VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART OP VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING. VOORTS IS KOPER GEHOUDEN AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART GEGEVENS VAN VOORNOEMDE DERDEN TE VERSCHAFFEN.
9. HET RISICO VAN VERLIES, VERNIETIGING EN/OF BESCHADIGING VAN KUNSTWERKEN DIE DE KOPER AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART TER BEWERKING OF REPARATIE AFGEEFT, BLIJFT BIJ DE KOPER, TENZIJ BIJ SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ANDERS WORDT BEPAALD.

 

ARTIKEL 6 – OVERMACHT
1. INDIEN BASTIAAN VAN AMSTEL ART DOOR OVERMACHT NIET IN STAAT IS TE VOLDOEN AAN ENIGE OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING JEGENS DE KOPER, WORDT DIE VERPLICHTING GEDURENDE DE TERMIJN TIJDENS WELKE DE OVERMACHT VOORTDUURT, OPGESCHORT. INDIEN DE OVERMACHTTOESTAND ZES MAANDEN HEEFT VOORTGEDUURD, HEBBEN BEIDE PARTIJEN HET RECHT DE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN, ZONDER ENIG RECHT OP VERGOEDING VAN SCHADE, KOSTEN OF INTERESTEN.
2. ONDER “OVERMACHT” VALT IEDERE VAN DE WIL VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART ONAFHANKELIJKE OMSTANDIGHEID, OOK AL WAS DEZE TEN TIJDE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST REEDS TE VOORZIEN, DIE DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST BLIJVEND OF TIJDELIJK VERHINDERT. ONDER OVERMACHT DIENT IN IEDER GEVAL TE WORDEN BEGREPEN: OORLOG OF DAAROP GELIJKENDE SITUATIES, OPROER, SABOTAGE, BOYCOT, STAKING, BEZETTING, BLOKKADE, ZIEKTE VAN DE KUNSTENAAR, TEKORT SCHIETEN VAN TRANSPORTEURS, NATUURRAMPEN, SLECHT WEER, BLIKSEMINSLAG, OVERSTROMING, BRAND, EXPLOSIE EN UITSTROMING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OF GASSEN.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

1. BETALING DOOR DE KLANT GESCHIEDT CONTANT, WAARONDER BEGREPEN PINBETALINGEN EN BETALINGEN MET CREDITCARD, OF DOOR MIDDEL VAN EEN FACTUUR.
2. BETALING DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART TE ZIJN ONTVANGEN, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. BASTIAAN VAN AMSTEL ART IS GERECHTIGD TOT HET DOEN VAN DEELLEVERINGEN EN HET AFZONDERLIJK FACTUREREN DAARVAN.
3. RECLAMES OVER ONTVANGEN FACTUREN MOETEN BINNEN 8 DAGEN NA DATUM VAN VERZENDING OF AFGIFTE VAN DE FACTUUR SCHRIFTELIJK AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART KENBAAR WORDEN GEMAAKT, BIJ GEBREKE WAARVAN DE BETREFFENDE FACTUUR DOOR KOPER ONVOORWAARDELIJK IS GOEDGEKEURD.
4. ALLE BETALINGEN DOOR DE KOPER MOETEN WORDEN GEDAAN ZONDER ENIGE AFTREK OF SCHULDVERGELIJKING, TENZIJ DE TEGENVORDERING VAN DE KOPER OP BASTIAAN VAN AMSTEL ART DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART UITDRUKKELIJK IS ERKEND OF IN RECHTE IS VASTGESTELD. DE KOPER HEEFT NIET HET RECHT ZIJN BETALINGSVERPLICHTING OP TE SCHORTEN.
5. BASTIAAN VAN AMSTEL ART HEEFT HET RECHT OM VOORUITBETALING OF BETALING À CONTANT TE VERLANGEN INDIEN ZIJ DAARTOE AANLEIDING ZIET.
6. DOOR HET ENKELE VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM RAAKT DE KOPER, ZONDER DAT EEN INGEBREKESTELLING OF AANMANING NODIG IS, IN VERZUIM EN IS HIJ OVER DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VANAF DE DATUM VAN VERZUIM EEN DIRECT OPEISBARE RENTE VAN 2 % PER MAAND OF PER GEDEELTE DAARVAN VERSCHULDIGD. BASTIAAN VAN AMSTEL ART MAG VOORTS VERDERE LEVERINGEN OPSCHORTEN TOTDAT VOLLEDIGE BETALING VAN ALLE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN IS ONTVANGEN.
7. ALLE KOSTEN, ZOWEL BUITENGERECHTELIJKE ALS GERECHTELIJKE KOSTEN (INCLUSIEF ALLE KOSTEN VERBONDEN AAN JURIDISCHE BIJSTAND) DIE VOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART VERBONDEN ZIJN AAN DE HANDHAVING VAN RECHTEN JEGENS DE KOPER KOMEN VOOR REKENING VAN DE KOPER. DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN BEREKEND OVEREENKOMSTIG HET TARIEF VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN, TE WETEN:
OVER DE EERSTE € 2.949,57: 15%
OVER HET MEERDERE TOT € 5.899,14: 10%
OVER HET MEERDERE TOT € 14.747,86: 8%
OVER HET MEERDERE TOT € 58.991,43: 5%
OVER HET MEERDERE BOVEN € 58.991,43: 3%

 

ARTIKEL 8 – ONTBINDING NA NIET-BETALING
INDIEN OOK NA AANMANING BETALING BINNEN DE AANGEZEGDE ANDERE TERMIJN UITBLIJFT, IS BASTIAAN VAN AMSTEL ART BEVOEGD DE OVEREENKOMST NAAR KEUZE GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOOR MIDDEL VAN EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING AAN KOPER TE ONTBINDEN, ZULKS ONVERMINDERD HAAR RECHT OP SCHADEVERGOEDING.

 

ARTIKEL 9 – ONTBINDING
1. INDIEN DE KOPER NIET, NIET BEHOORLIJK OF NIET TIJDIG VOLDOET AAN ENIGE VERPLICHTING DIE VOOR HEM UIT DE KOOPOVEREENKOMST MOCHT VOORVLOEIEN, ALSMEDE INGEVAL VAN FAILLISSEMENT OF (VOORLOPIGE) SURSÉANCE VAN BETALING VAN DE KOPER, IS DE KOPER ZONDER INGEBREKESTELLING IN VERZUIM EN IS DE BASTIAAN VAN AMSTEL ART GERECHTIGD ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST:
A. DE UITVOERING VAN DE KOOPOVEREENKOMST OP TE SCHORTEN TOTDAT HET VOLDOEN AAN DEZE VERPLICHTING NAAR HET OORDEEL VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART VOLDOENDE ZEKER IS GESTELD; EN/OF
B. ELK VAN DE KOOPOVEREENKOMSTEN DIE BASTIAAN VAN AMSTEL ART MET DE KOPER HEEFT GESLOTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN, ÉÉN EN ANDER ONVERMINDERD DE OVERIGE RECHTEN VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART EN ZONDER DAT BASTIAAN VAN AMSTEL ART TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING IS GEHOUDEN.
2. IN ALLE IN HET VORIGE LID GENOEMDE GEVALLEN ZIJN ALLE VORDERINGEN VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART OP DE KOPER ONMIDDELLIJK EN GEHEEL OPEISBAAR EN IS BASTIAAN VAN AMSTEL ART GERECHTIGD OM DE BETREFFENDE ONBETAALD GEBLEVEN KUNSTWERKEN TERUG TE VORDEREN. IN DAT GEVAL ZULLEN BASTIAAN VAN AMSTEL ART EN HAAR GEMACHTIGDE(N) ZIJN GERECHTIGD OM DE GEBOUWEN VAN DE KOPER TE BETREDEN TENEINDE DIE KUNSTWERKEN IN BEZIT TE NEMEN OM BASTIAAN VAN AMSTEL ART IN DE GELEGENHEID TE STELLEN HAAR RECHTEN TE EFFECTUEREN.

 

10 – GARANTIE
1. DE KOPER KOOPT HET KUNSTWERK IN DE STAAT WAARIN HET ZICH TEN TIJDE VAN DE KOOP BEVINDT. DE KOPER DIENT ZICH TEVOREN OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE STAAT WAARIN HET KUNSTWERK ZICH BEVINDT.
2. BASTIAAN VAN AMSTEL ART GARANDEERT DE ECHTHEID VAN HET KUNSTWERK, TENZIJ DE GARANTIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND (BIJVOORBEELD DOOR DE HOOGTE VAN DE PRIJS WELKE VOOR HET KUNSTWERK IS BETAALD) IS VOORBEHOUDEN.
3. BASTIAAN VAN AMSTEL ART STELT ZICH TEGENOVER DE KOPER GARANT VOOR SCHADE AAN HET KUNSTWERK, OPTREDEND TIJDENS EEN GARANTIEPERIODE VAN 30 DAGEN, TENZIJ DE KOPER OF EEN DERDE OP GROND VAN DE WET GEHEEL OF GEDEELTELIJK AANSPRAKELIJK IS VOOR DE SCHADE. VAN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER IS IN IEDER GEVAL SPRAKE BIJ ONJUISTE OF ONOORDEELKUNDIG BEHANDELING VAN HET KUNSTWERK DOOR DE KOPER OF DOOR DERDEN. BUITEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART VALT SCHADE ONTSTAAN DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT EEN GEBREK AAN DE INLIJSTING.
4. EVENTUELE KLACHTEN OMTRENT NON-CONFORMITEIT VAN HET KUNSTWERK DIENEN OP STRAFFE VAN VERVAL VAN RECHTEN BINNEN EEN MAAND NA AFNAME OF NA HET ONTSTAAN VAN DE SCHADE SCHRIFTELIJK AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART BEKEND TE WORDEN GEMAAKT.
5. INDIEN TIJDIG, CORRECT EN OVEREENKOMSTIG EN MET INACHTNEMING VAN ALLE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 10 EN 12 IS GERECLAMEERD, ZIJN DE DAARUIT VOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN DE VOLGENDE:
A. INDIEN NAAR HET REDELIJKE OORDEEL VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART GENOEGZAAM IS AANGETOOND DAT HET KUNSTWERK IS BESCHADIGD EN DAT BASTIAAN VAN AMSTEL ART DAARVOOR AANSPRAKELIJK IS, ZAL BASTIAAN VAN AMSTEL ART DE KEUS HEBBEN:
I. HET BESCHADIGDE KUNSTWERK KOSTELOOS NIEUW TE LEVEREN TEGEN RETOURNERING VAN HET BESCHADIGDE KUNSTWERK;
II. HET BETREFFENDE KUNSTWERK TE REPAREREN;
III. DE KOPER EEN IN ONDERLING OVERLEG VAST TE STELLEN KORTING OP DE KOOPPRIJS TE VERLENEN.
DOOR VOLDOENING AAN EEN VAN DE HIERVOOR GENOEMDE PRESTATIES ZAL BASTIAAN VAN AMSTEL ART TERZAKE VAN HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS DE KOPER VOLLEDIG ZIJN GEKWETEN;
6. IN HET GEVAL DAT DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART AAN EEN KUNSTWERK REPARATIEWERKZAAMHEDEN WORDEN VERRICHT, BLIJFT DIT KUNSTWERK VOOR RISICO VAN DE KOPER. TOT HET TIJDSTIP WAAROP BASTIAAN VAN AMSTEL ART OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN LID 5 VAN DIT ARTIKEL EEN KUNSTWERK HEEFT TERUGGENOMEN, BLIJFT DIT KUNSTWERK EVENEENS VOOR RISICO VAN DE KOPER.

 

ARTIKEL 11 – AUTEURSRECHT
1. HET AUTEURSRECHT OP HET KUNSTWERK BEHOORT BIJ DE KUNSTENAAR. HET AUTEURSRECHT WORDT DOOR DE KUNSTENAAR UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN.
2. HET IS DE KOPER NIET TOEGESTAAN HET DOOR HEM GEKOCHTE KUNSTWERK OPENBAAR TE MAKEN EN/OF TE VERVEELVOUDIGEN. VAN DEZE VOORWAARDEN KAN ALLEEN BIJ UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WORDEN AFGEWEKEN.

 

ARTIKEL 12 – VERVALTERMIJN
1. VOORZOVER IN DEZE VOORWAARDEN NIET ANDERS WORDT BEPAALD, VERVALLEN VORDERINGRECHTEN EN ANDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE KOPER MET BETREKKING TOT DE KOOP EN VERKOOP VAN HET KUNSTWERK JEGENS DE VERKOPER IN IEDER GEVAL EEN JAAR NADAT DE KOOPOVEREENKOMST TOT STAND IS GEKOMEN.
2. RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN DIE VOOR DE KOPER UIT DE KOOPOVEREENKOMST MET BASTIAAN VAN AMSTEL ART VOORTVLOEIEN ZIJN NIET OVERDRAAGBAAR.

 

ARTIKEL 13 – WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. BASTIAAN VAN AMSTEL ART ZAL DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE KOPER VERWERKEN EN OPNEMEN IN EEN BESTAND. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS IS HET DOOR BASTIAAN VAN AMSTEL ART KUNNEN NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST DIE MET DE KOPER IS AANGEGAAN ALSMEDE OM DE KOPER OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART, BASTIAANVANAMSTEL.COM EN DE ACTIVITEITEN DIE HET ONTPLOOIT. 
2. DE KOPER KAN ZICH TE ALLEN TIJDE TOT BASTIAAN VAN AMSTEL ART WENDEN MET HET VERZOEK OM HEM/HAAR MEDE TE DELEN OF EN ZO JA, WELKE HEM/HAAR BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT. INDIEN DE KLANT VAN MENING IS DAT DE PERSOONSGEGEVENS VERBETERD, AANGEVULD, VERWIJDERD OF SFGESCHERMD DIENEN TE WORDEN, DIENT DE KLANT DIT SCHRIFTELIJK OF ELEKTRONISCH AAN BASTIAAN VAN AMSTEL ART TE MELDEN. 

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT
1. OP OVEREENKOMSTEN EN EVENTUELE ANDERE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN DE KOPER EN BASTIAAN VAN AMSTEL ART IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING, ZULKS MET UITSLUITING VAN HET WEENS KOOPVERDRAG.
2. VAN GESCHILLEN TUSSEN DE KOPER EN BASTIAAN VAN AMSTEL ART NEEMT IN EERSTE AANLEG BIJ UITSLUITING KENNIS DE RECHTBANK TE UTRECHT.